แผนการจัดฝึกอบรมภายใน โรงเรียน (Inhouse Training Schedule)

ปี  เดือน  วิทยากร    แสดงหัวข้อที่ยังไม่ถึงเวลา LEARNING TIME
ลำดับ
 หัวข้อรายวิชา
วันที่เปิดเรียน
สถานะ
ทีม
ผู้สอน
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรม
1
  ความต้องการของมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
2
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบหายใจ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  4 
  10 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
3
  สุขภาพผู้สูงวัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
4
  หลักกฎหมายและจริยธรรม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  3 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
5
  พัฒนาการมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
6
  การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ( CPR )
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
7
  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
8
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบไหลเวียนเลือด
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  3 
  2 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
9
  การทำงานเป็นทีม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
10
  การวัดสัญญาณชีพ Vital sign
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
11
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  14 
  12 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
12
  โภชนาการ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  5 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
13
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบผิวหนังและย่อยอาหาร
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
14
  ระบบสาธารณสุขและอนามัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
15
  การช่วยเหลือสุขภาพจิต
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
-
   
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
16
  โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
17
  การซักประวัติเบื้องต้น
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
18
  การอาบน้ำผู้ป่วย Complete Bed bath
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูปุย
ครูปุย
19
  หลักการปราศจากเชื้อ Sterile
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  8 
  10 
ผ่าน
ครูกุหลาบ
ครูกุหลาบ
20
  การอาบน้ำเด็ก
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูดาว
ครูดาว
21
  ความต้องการของมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
22
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบหายใจ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  4 
  10 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
23
  สุขภาพผู้สูงวัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
24
  หลักกฎหมายและจริยธรรม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  3 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
25
  พัฒนาการมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
26
  การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ( CPR )
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
27
  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
28
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบไหลเวียนเลือด
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  3 
  2 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
29
  การทำงานเป็นทีม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
30
  การวัดสัญญาณชีพ Vital sign
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
31
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  14 
  12 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
32
  โภชนาการ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  5 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
33
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบผิวหนังและย่อยอาหาร
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
34
  ระบบสาธารณสุขและอนามัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
35
  การช่วยเหลือสุขภาพจิต
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
-
   
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
36
  โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
37
  การซักประวัติเบื้องต้น
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
38
  การอาบน้ำผู้ป่วย Complete Bed bath
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูปุย
ครูปุย
39
  หลักการปราศจากเชื้อ Sterile
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  8 
  10 
ผ่าน
ครูกุหลาบ
ครูกุหลาบ
40
  การอาบน้ำเด็ก
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูดาว
ครูดาว
41
  ความต้องการของมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
42
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบหายใจ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  4 
  10 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
43
  สุขภาพผู้สูงวัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
44
  หลักกฎหมายและจริยธรรม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  3 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
45
  พัฒนาการมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
46
  การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ( CPR )
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
47
  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
48
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบไหลเวียนเลือด
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  3 
  2 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
49
  การทำงานเป็นทีม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
50
  การวัดสัญญาณชีพ Vital sign
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
51
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  14 
  12 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
52
  โภชนาการ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  5 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
53
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบผิวหนังและย่อยอาหาร
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
54
  ระบบสาธารณสุขและอนามัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
55
  การช่วยเหลือสุขภาพจิต
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
-
   
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
56
  โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
57
  การซักประวัติเบื้องต้น
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
58
  การอาบน้ำผู้ป่วย Complete Bed bath
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูปุย
ครูปุย
59
  หลักการปราศจากเชื้อ Sterile
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  8 
  10 
ผ่าน
ครูกุหลาบ
ครูกุหลาบ
60
  การอาบน้ำเด็ก
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูดาว
ครูดาว
61
  ความต้องการของมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
62
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบหายใจ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  4 
  10 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
63
  สุขภาพผู้สูงวัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
64
  หลักกฎหมายและจริยธรรม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  3 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
65
  พัฒนาการมนุษย์
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
66
  การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ( CPR )
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  7 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
67
  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
68
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบไหลเวียนเลือด
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  3 
  2 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
69
  การทำงานเป็นทีม
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  9 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
70
  การวัดสัญญาณชีพ Vital sign
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูปุย
71
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  14 
  12 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
72
  โภชนาการ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  5 
  5 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูดาว
73
  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น_ระบบผิวหนังและย่อยอาหาร
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
  7 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
74
  ระบบสาธารณสุขและอนามัย
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
75
  การช่วยเหลือสุขภาพจิต
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  9 
-
   
ครูผู้สอน
ครูตุ้ย
76
  โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูดาว
77
  การซักประวัติเบื้องต้น
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  6 
  6 
ผ่าน
ครูผู้สอน
ครูหน่อย
78
  การอาบน้ำผู้ป่วย Complete Bed bath
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูปุย
ครูปุย
79
  หลักการปราศจากเชื้อ Sterile
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
  8 
  10 
ผ่าน
ครูกุหลาบ
ครูกุหลาบ
80
  การอาบน้ำเด็ก
2023-01-16 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูดาว
ครูดาวลำดับ
 หัวข้อรายวิชา(เฉพาะกลุ่ม)
วันที่เปิดเรียน
สถานะ
ทีม
ผู้สอน
PRE
คะแนน
POST
คะแนน
ผลการอบรม
แบบประเมิน
ผลการอบรม
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2023-04-24 ถึง 2023-10-31
LEARNING TIME
-
   
-
   
ครูผู้สอน
ครูหน่อย